Algemene Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden - verkopen op afstand

Via onderstaande link kan je onze voorwaarden downloaden die specifiek van toepassing zijn op verkopen op afstand. Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden vind je dan weer daaronder terug. 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

HAIRCO NV
Gentsesteenweg 190
9800 DEINZE
KBO 0677.878.758

Artikel 1 - algemene voorwaarden en toepasselijkheid

1. 1.  Alle leveringen, aanbiedingen, offertes en contracten met Hairco betreffende haar- en schoonheidsproducten en accessoires, kappersbenodigdheden en alle met de voormelde goederen gelinkte diensten van welke aard ook, zoals gecommercialiseerd door Hairco, zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2.  De uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden als bedoeld in 1.1 is een constitutieve vereiste van de totstandkoming van welkdanige contractuele relatie met Hairco.

1.3. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden bedongen.

Ingeval Hairco schriftelijk akkoord gaat met de toepassing van de van onderhavige algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, blijven de overige algemene voorwaarden onveranderd van toepassing zelfs indien dit in de afwijkende bepalingen niet als zodanig uitdrukkelijk gestipuleerd is.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere afwijkingen, zullen de bijzondere voorwaarden primeren.

De Klant kan geenszins voor de toekomst enig recht puren uit occasionele schriftelijke afwijkingen aan onderhavige algemene voorwaarden waarmee occiassioneel door Hairco zou zijn akkorod gegaan.

1.4. Hairco zal te allen tijde gerechtigd zijn de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen of amenderen, en zal de gewijzigde of amenderende versie bekendmaken op de website www.hairco.com. De nieuwe gewijzigde of geamendeerde versie van algemene voorwaarden zal van toepassing worden vanaf de 30ste dag na de bekendmaking op de website.

1.5. Gebeurlijke nietigheid of ongeldigheid van een van de clausules van onderhavige algemene voorwaarden zal de geldigheid en toepasselijkheid van de overige clausules niet in gedrang brengen. Partijen zullen in dat geval te goeder trouw de nietige of ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo goed als mogelijk de oorspronkelijke intentie van de partijen weergeeft, en bij gebreke aan overeenkomst dienaangaande zal het gemeenrecht in de plaats worden gesteld van de ongeldige of nietige clausule onverminderd de blijvende toepasselijkheid van de overige clausules.

Artikel 2 - aanbod en orders

2.1. Mededelingen en offertes door Hairco verplichten haar niet het contract dienovereenkomstig te sluiten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de betreffende mededeling of offerte.

2.2. Bestellingen en orders dienen geplaatst te worden uiterlijk 60 uur voor de beoogde levering. Eenmaal Hairco een door de Klant geplaatste order heeft aanvaard, kan de Klant het order niet meer wijzigen zonder kosten behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord van Hairco.

2.3. Eenmaal het order is verwerkt is het niet mogelijk aanvullingen of supplementen toe te voegen. Aanvullingen of supplementen zullen alsdan als een nieuw order worden behandeld, met een nieuw ordernummer.

2.4. Orders zijn maar aanvaard door Hairco op het ogenblik dat Hairco een schriftelijke/e-mail orderbevestiging heeft gestuurd aan de Klant.

2.5. Hairco kan iedere contractuele relatie met de Klant als onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beëindigd beschouwen ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord, insolventie, ontbinding en vereffening, beslag, samenloop, wisselprotesten in hoofde van de Klant, alsook ingeval van wijziging door de Klant van maatschappelijk doel of activiteiten, wijziging in het aandeelhouderschap van de Klant, wijziging in de rechtssituatie van de Klant voor zover deze wijziging er ook rechtmatige twijfel kan geven omtrent de mogelijkheid van de Klant haar financiële verplichtingen verder na te komen.

Artikel 3 - prijzen

3.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding, zijn alle door Hairco opgegeven prijzen exclusief btw en in euro.

3.2.  De prijzen van Hairco zijn gebaseerd op de actuele arbeidskosten, productie en energiekosten, grondstofprijzen, en de prijzen van de overige productgerelateerde materialen/onderdelen alsook alle van overheidswege opgelegde taksen, belastingen, retributies enz.  Wanneer een van deze prijzen of waarden wijzigen, behoudt Hairco zich alle rechten voor om haar prijzen proportioneel aan te passen. Hairco zal de Klant hieromtrent informeren. 

Artikel 4 - leveringen en transport.

4.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Leveringstermijnen zijn géén determinerende contractvoorwaarde. Niet naleving van de bepaalde leveringstermijn doet het contract niet teniet ten gunste van de Klant en geeft geen aanleiding tot enige boete of schadevergoedingen ten laste van Hairco. Niet naleving van de leveringstermijn geeft aan de Klant niet het recht de levering te weigeren.

4.2. De levering wordt geacht plaats te vinden in de afhaalpunten van Hairco. Verpakking en vervoerskosten zijn ten laste van de Klant ongeacht de wijze van transport. Het risico van de goederen tijdens het vervoer wordt gedragen door de Klant. De Klant aanvaardt niet alleen het risico van accidenteel verlies of beschadiging, maar evenzeer de aansprakelijkheid betreffende het in verkeer brengen van de geleverde goederen vanaf het ogenblik dat deze het magazijn van Hairco overlaten.

4.3. In geval Hairco niet bij machte is alle orders op elk moment tijdig uit te voeren, zal Hairco gerechtigd zijn zelf te bepalen welke orders worden uitgevoerd en in welke volgorde, zonder dat de Klant op enigerlei wijze gerechtigd is op enige schadevergoeding of prijsvermindering ingevolge deze beslissing van Hairco.

4.4. De bestelde goederen en producten worden geleverd en aanvaard, minstens beschouwd als geleverd en aanvaard op het tijdstip van de overhandiging als bedoeld in artikel 4.2.

4.5. Producten die niet op voorraad zijn, worden niet automatisch achteraf verzonden, maar moeten opnieuw worden besteld.

Artikel 5 - garantie

5.1. Onder voorbehoud van de hieronder vermelde voorwaarden garandeert Hairco de Klant dat al zijn producten vrij van materiaalfouten en fabriecagefouten zijn.

5.2. Elektrische apparaten geleverd door Hairco worden behandeld voor reparatie op voorwaarde dat de klachten schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend zoals uiteengezet in artikel 6.2, de Klant de geretourneerde verzendkosten heeft betaald en dat de aankoopnota / factuur is ingediend. Hairco behoudt zich het recht voor om te controleren of het defecte apparaat onder de garantie valt of niet. Als de reparatie onder de garantie valt, draagt Hairco de kosten voor teruggave en reparatie.

5.3. De garantie is altijd beperkt tot de garantie gegeven door de fabrikant/leverancier van Hairco, dewelke de Klant geacht is te kennen. Hairco kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de naleving door voornoemde fabrikant/leverancier van diens garantieverplichtingen.

5.4. In geval vervanging van de producten niet uitvoerbaar is binnen een redelijke termijn kan Hairco beslissen de Klant een prijsvermindering toe te kennen proportioneel tot de waardevermindering van de producten ingevolge de defecten, of beslissen de totale verkoopprijs terug te betalen indien het defect duurzaam en fundamenteel het beoogde gebruik van de producten aantast, onverminderd een andere oplossing die Hairco in dat geval kan kiezen. In geval de totale verkoopprijs van de defecteuze producten wordt terugbetaald door Hairco, zal de Klant de producten retourneren aan Hairco op haar eerste verzoek, en voorafgaandelijk aan de terugbetaling. Hairco zal in geen geval verplicht zijn tot herstel of vervanging van de producten ingeval deze voorwerp zijn geweest van incorrect, abnormaal of ongerechtvaardigd gebruik, behandeling, verwerking of opslag door de Klant.

5.5. Hairco geeft geen garantie betreffende gebruik, verkoopbaarheid of functionaliteit van de producten buiten het gebruik ervan binnen het kader van de professionele schoonheids- en/of haardressing-dienstverlening.

Artikel 6 - klachten

6.1. Op straffe van verval van enig recht moet de Klant elk factuurprotest aangetekend zenden aan Hairco op het adres van de zetel, uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

6.2. Zonder afbreuk aan het bovenstaande zal geen enkele klacht wegens zichtbare gebreken, ontbrekende producten of niet conforme levering worden aanvaard na het verstrijken van één dag vanaf de aanvaarding van de levering, als bedoeld in artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden. Dergelijke klacht dient dan ook gemotiveerd te worden gezonden aan Hairco bij aangetekende brief aan de zetel uiterlijk de dag na de aanvaarding van de levering als bedoeld in artikel 4.4 van huidige algemene voorwaarden.

6.3. Alle andere klachten dan deze bedoeld in de bovenstaande clausules, moeten, om geldig te zijn, gemotiveerd zijn, een gedetailleerde beschrijving bevatten, en bij aangetekende brief an de zetel van Hairco  worden gezonden binnen de vijf kalenderdagen vanaf de gebeurtenis op grond waarvan de Klant de aansprakelijkheid van Hairco aan de orde wil stellen, met dien verstande dat voor dergelijke klachten een absolute vervaltermijn geldt van één jaar vanaf levering.

6.4. Bij gebreke aan een geldige klacht conform de hiervoor bepaalde voorwaarden en modaliteiten, zal iedere gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de producten of diensten beschouwd worden als een volledige aanvaarding en goedkeuring van de Klant.

6.5. Het indienen van een protest of klacht als bedoeld in huidige clausules, stelt de Klant niet vrij van zijn/haar verbintenissen ten opzichte van Hairco krachtens de aangegane overeenkomst in het bijzonder, maar niet beperkt tot de verplichting tot betaling.

6.6. Onverminderd de bovenstaande beperkte garanties kan de Klant geen andere garanties claimen, noch impliciet noch expliciet op grond van welkdanige rechten

Artikel 7 - geretourneerde zendingen

7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel zes, zullen geleverde aanvaarde  producten niet teruggenomen worden door Hairco behoudens andersluidend schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen in welk geval een vergoeding zal worden gevorderd van 20% van de contractprijs.

7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 zullen de kosten van teruggestuurde goederen voor  rekening van de Klant blijven.

Artikel 8 - betaling

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden de producten slechts geleverd tegen integrale betaling vooraf. Met dit laatste wordt bedoeld betaling bij creditkaart of bankpas (pincode). Alle kosten zijn ten laste van de Klant behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.2. In geval van afwijking van de betalingsvoorwaarden gestipuleerd in de artikelen 8.1 en 8.2 van huidige algemene voorwaarden, geven alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag aanleiding tot automatische verhoging van rechtswege en zonder ingebrekestelling met de verwijlintresten vanaf de vervaldag aan 1% per maand onverminderd de contractueel bepaalde schadevergoeding als bedoeld in artikel 8.7 van huidige algemene voorwaarden.

8.3. Iedere betaling door de Klant zal in eerste instantie worden toegerekend op de verwijlintresten, de invorderingskosten en de administratieve kosten, en wel eerst op de langst openstaande factuur, zelfs indien de Klant bij de betaling opgeeft dat deze betaling een andere factuur dekt.

8.4. Ingeval de Klant niet betaalt binnen de toepasselijke betalingstermijn, zal Hairco gerechtigd zijn de navolgende leveringen op te schorten ongeacht of deze voortspruiten uit het zelfde contract of verkoopstransactie of niet, en dit tot wanneer het volledige bedrag is betaald op rekeningnummer van Hairco.

8.5. De Klant blijft in alle gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de facturen van Hairco ook als Hairco heeft aanvaard deze facturen aan derden over te dragen.

8.6. Alle kosten daarin begrepen invorderingskosten, advocatenkosten, gerechtskosten, ten einde te komen tot de uitvoering door de Klant van zijn verbintenissen, zullen op de Klant verhaald worden.

8.7. De extra juridische kosten zullen worden aangerekend a rato van een minimum van 10% van de factuur hoofdsom en onverminderd het recht van Hairco een hogere schadevergoeding te bewijzen en vorderen.

Artikel 9 – risico en eigendomsvoorbehoud

9.1. Het risico betreffende de producten gaat over op de Klant op het ogenblik van de overhandiging conform artikel 4.2 van huidige algemene voorwaarden.

9.2. Alle goederen blijven eigendom van Hairco zolang de Klant de verschuldigde koopsom waaronder begrepen de hoofdsom en eventuele nalatigheidsintresten of voorkomende bijkomende kosten, schadevergoedingen of taksen, niet volledig heeft betaald, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Hairco kan tot het weghalen van de goederen bij de Klant beslissen zonder voorafgaandelijk bericht, wanneer de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd.

Dit eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de risico-overdracht voor de verkochte goederen, die plaatsvindt op voormeld tijdstip.

Het is de Klant verboden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen zoals hiervoor bepaald, om de goederen te verkopen, te verhuren, uit te voeren, in pand (of in het bijzonder het pand op handelsfonds) te geven, of er op om het even welke manier over te beschikken, en de Klant  zal er geen wijzigingen aanbrengen die er de waarde zouden kunnen doen van verminderen.

De Klant verbindt er zich toe de producten en goederen in perfecte staat te onderhouden.

Bij vervreemding op welke wijze of om welke reden ook door de Klant, van een niet volledig betaald goed of product, draagt de Klant automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan Hairco.

Het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs komt in de plaats van de verkochte goederen en producten.

Ingeval goederen en producten eigendom van de Klant aan Hairco ter beschikking worden gesteld voor bewerking, heeft Hairco een retentierecht op die goederen tot algehele betaling door de Klant van de geleverde diensten. Het retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen, nodig voor de fabricage, voorwerp, koopwaar of benodigdheden die door de Klant geleverd werden om de opdracht uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden.

9.3. Ingeval en zolang Hairco de eigendomsrechten over goederen en producten heeft, zal de Klant Hairco onverwijld verwittigen wanneer de goederen en producten voorwerp worden van enige beslagmaatregel of aanspraken van derden. De Klant zal op eerste verzoek van Hairco mededeling doen van de locatie waar de goederen en producten gestockeerd zijn.

9.4. Het in huidige clausule bedoelde eigendomsvoorbehoud blijft gelden in geval van faillissement voor zover de goederen en producten fysiek aanwezig zijn op de maatschappelijke of uitbatingszetel’s van de Klant.

9.5. Hairco of de door Hairco aangestelde zal onherroepelijk geautoriseerd zijn om bij de Klant of op iedere andere locatie waar de goederen en producten zich bevinden toegang te nemen en deze goederen en producten terug te nemen.

Artikel 10 - aansprakelijkheid

10.1. Bij gebreke aan specifieke vorderingen of geschreven waarborgen door Hairco aangaande antiallergische kenmerken van de producten, aanvaardt Hairco geen aansprakelijkheid voor potentiële allergische reacties en/of allergieën die kunnen ontstaan door het gebruik van de Hairco producten of goederen.

10.2.  Hairco gaat steeds een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis aan.

Artikel 11 - overmacht

Overmacht en in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen of vertragen of nog die zouden leiden tot een buitensporige verzwaring van de nakoming van de door Hairco aangegane verbintenissen, stellen Hairco vrij van haar verbintenissen voor de duur ervan, en ontheffen Hairco van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om naargelang het geval hetzij de verbintenissen op te schorten, hetzij de overeenkomst te verbreken, hetzij de verbintenissen in te korten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Worden onder meer en niet limitatief als dusdanig beschouwd: oorlog en oorlogsdreiging, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, stakingen, lockout, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, natuurrampen, tijdelijke uitzonderlijke stijging in de orders en bestellingen, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen, goederen, producten en energie, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, weersomstandigheden, stakingen en bezettingen, nucleaire incidenten of rampen, en alle andere oorzaken die buiten de wil en beïnvloedingsmogelijkheden van Hairco de naleving van haar verbintenissen onmogelijk maken of ernstig verzwaren of bemoeilijken.

Ingeval Hairco ingevolge overmacht niet bij machte is haar verplichtingen na te leven, zal Hairco gerechtigd zijn de levering van producten en goederen op de uitvoering van de diensten uit te stellen tot wanneer de overmacht situatie in einde neemt, steeds zonder de mogelijkheid van de Klant om enige schadevergoeding te vorderen.

In geval van overmacht zal Hairco ook het recht hebben de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadeloosstelling ten opzichte van de Klant te kunnen worden gehouden.

Wanneer een overmacht situatie langer dan een maand standhoudt, zal de Klant gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen wat betreft de levering van de goederen, producten of diensten die ingevolge de overmacht situatie niet kunnen geleverd of uitgevoerd worden.

Aangezien de verplichtingen van de Klant ten opzichte van Hairco essentieel een betalingsverplichting inhoudt, zal de Klant zich voor de niet uitvoering van deze verbintenis in geen geval kunnen beroepen op overmacht.

Ingeval de contractuele verbintenissen van Hairco ernstig worden verzwaard ingevolge een wijziging van de omstandigheden na contractsluiting, en welke wijzigingen niet redelijk konden worden voorzien op het ogenblik van de contractsluiting en welke wijzigingen Hairco op het ogenblik van de contractsluiting niet ten laste heeft genomen, zal de Klant gehouden zijn mee te werken aan de re-negociatie  met Hairco van de contractmodaliteiten dan wel aan de beëindiging van het contract. Ingeval de partijen niet binnen een redelijke termijn tot een overeenkomst komen zal het contract bij rechterlijke beslissing kunnen worden beëindigd op een datum in de rechterlijke beslissing bepaald hetzij het contract kunnen wijzigen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen dat is verbroken door de gewijzigde omstandigheden. In alle geval zal de rechtbank aan Hairco een vergoeding kunnen toekennen voor de verliezen veroorzaakt door de gebeurlijke weigering van de Klant tot een nieuwe situatie te goeder trouw van de contractmodaliteiten.

Artikel 12 – vrijwaring en verrekening

Ingeval Hairco aansprakelijk wordt gehouden op enige grond, door een derde, voor welk danige schade waar voor zij niet aansprakelijk is conform onderhavige algemene voorwaarden, en waarvoor de Klant aansprakelijk is, zal de Klant de verplichting hebben Hairco volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen, en haar te vergoeden voor alle bedragen zowel in hoofdsom, kosten, intresten als aanhorigheden waartoe Hairco ten opzichten van derden ingevolge hun claims, zou gehouden zijn.

Tegenvorderingen die mogelijk door de Klant zouden worden ingediend en die door H worden betwist, kunnen niet worden verrekend via verrekening met en / of aftrek van het verschuldigde factuurbedrag, maar moeten afzonderlijk worden gevorderd.

Artikel 13 -  intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De overeenkomst met de Klant impliceert geen enkele overdracht of licentie door Hairco aan de Klant van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht betreffende de producten of diensten die geleverd worden voorafgaandelijk of na het sluiten van het contract, welke rechten uitsluitend bij Hairco of haar leveranciers en fabrikanten blijven.

De Klant kent aan Hairco het recht toe om de aangeboden diensten op welke manier dan ook tot promotie of voor promotionele doeleinden te vermelden, te reproduceren, te verwerken, op de website van Hairco of in separate portfolio in digitale vorm of op materiële drager daarin begrepen de bedrijfs-, handels-, merk- en familienaam.

Het is de Klant verboden kopie of enige andere wijze van duplicaat te maken van handleidingen, brochures, folders, cursussen, systemen, tekeningen, ontwerpen, documenten, merken, nieuwsbrieven enzovoorts zonder de voorafgaandelijk uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hairco. Het is de Klant voorts verboden productnamen en namen gebruikt in de productlijnen van Hairco te dupliceren.

De Klant zal geen logo's, tekeningen of merken vermengen, maar zal te allen tijde het logo en/of het merk van het product vertonen.

Het is de Klant verboden de logo's en merken op de door Hairco geleverde goederen, producten en diensten te bedekken, over plakken, verwijderen of beschadigen.

Artikel 14 - privacy

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met  persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens op onze  website en in het kader van het versturen van direct marketing berichten zullen verwerken.

2.2. NV HAIRCO (hierna “wij” of “ons”, of “onze ”) is een Belgische onderneming met zetel 9800 DEINZE, Gentsesteenweg 190 en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0677.878.758. Onze  contactgegevens zijn beschikbaar op onze  website.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken: Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van vragen die u via het online contactformulier of via e-mail heeft gesteld;
  • Het versturen van informatie over onze  diensten
  • De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze Privacy en Cookie Policy beschreven.

4.2. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. Wettelijke basis

Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken voor de bovenstaande doeleinden. U verleent uw toestemming door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking ervan.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, etc.

6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen onze  organisatie mogen wij uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. Doorgifte van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. Periode waarbinnen wij persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u of uw onderneming onze  diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van drie (3) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. Uw rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, privacycommission.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen aan ons zeteladres of elektronisch via volgend e-mailadres info@hairco.be  

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy, indien de doeleinden van de verwerking zouden wijzigen.

11. Cookies

11.1. Wij maken op onze  website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt. Cookies bevatten een unieke code die toelaat om Uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of de applicatie die U bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met onze  website samenwerken.

11.2. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van de website te verbeteren en te analyseren en om een effectieve functionering van de website te verzekeren. Daarnaast gebruiken Wij eveneens cookies om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te plaatsen. Voor dit laatste hebben Wij evenwel uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming verlenen door op ”OK" te klikken. Wij zullen deze cookies niet gebruiken indien u uw toestemming niet hebt verleend.

11.3. De volgende type cookies worden op website gebruikt voor de genoemde doeleinden en voor de aangeduide bewaartermijn:

  • Functionele cookies - Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.
  • Analytische cookies - Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
  • Marketingcookies - Wij plaatsen marketingcookies op onze webwinkel. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze webwinkel. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je hebt gezien.

Artikel 15 – recht van overdracht

Hairco behoudt zich het recht voor om ieder order alsook de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan een derde partij over te dragen.

Artikel 16 - confidentialiteit

De informatie die tussen Hairco en de Klant wordt uitgewisseld dient als vertrouwelijke informatie te worden beschouwd tenzij ze tot het publieke domein behoort. Hairco en de Klant dienen de gegevens vertrouwelijk te behandelen gedurende de duur van de overeenkomst en een periode van drie jaar te rekenen vanaf de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 17 - toepasselijk recht en geschillen

  1. Overeenkomsten die onderhevig zijn aan de huidige algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
  2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst waarop huidige algemene voorwaarden betrekking hebben, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent dan wel de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent dan wel van het Vredegerecht van het kanton Deinze.